El Mosquit Tigre (Aedes albopictus) (cast. Mosquito Tigre)  pot arribar a superar els 5mm va arribar a Catalunya l’any 2004,al 2011 ja esta present a Alacant i a Castelló. Prové del Sud i Est d’Àsia, presenta unes ratlles transversals blanques sobre fons negre, a diferència d’altres mosquits també esta actiu al dia. La seva picadura és molt més virulenta que les dels mosquits normals i provoquen grans inflamacions.

Moncofa ……No     Castelló…….Si     País Valencià …..Si     Catalunya……. Si

Illes  Balears ….No     Aragó…..No     Espanya …….Si     ORIGEN:  SUD i EST D’ÀSIA